Om Green Key

Green Key är den internationellt ledande hållbarhetscertifieringen inom turismsektorn. Det främsta målet med Green Key är att driva en ansvarstagande verksamhet och minska sin miljöpåverkan. Internationellt är över 3000 verksamheter i nästan 60 länder Green Key-certifierade. Programmet drivs av Foundation for Environmental Education (FEE) och stöds av bland annat FN och World Tourism Organization (WTO). Du hittar mer information om Green Key International på deras webbplats.

 

GREEN KEY ÅLAND

På Åland inleddes arbetet med Green Key 2013 genom ett samarbete mellan Visit Åland, Ålands Natur & Miljö och Ålands Näringsliv. Året efter fick Åland sina första Green Key-anläggningar. Åland var först i Finland med att erbjuda Green Key för både logianläggningar samt för restauranger och caféer.

På Åland kan restauranger, caféer, logianläggningar, konferenscenter och besöksanläggningar beviljas Green Key. I och med att programmet drivs lokalt har lokalt anpassade kriterier tagits fram av den lokala styrgruppen. Det är även en lokal jury som avgör vilka anläggningar som beviljas certifiering.

Arbetet med Green Key har varit både uppskattat och framgångsrikt. Programmet drivs idag av Visit Åland, men även Ålands Natur & Miljö, Ålands Näringsliv, Ålands landskapsregering, Högskolan på Åland, FFE Finland och nätverket Bärkraft deltar aktivt i arbetet med programmet. 

Arbetet med Green Key bidrar klart till att uppfylla FN:s 17 utvecklingsmål 2015-2030 samt målen i Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland. Det görs bl a genom att de Green Key-verksamheterna ökar medvetenheten kring hållbarhetsfrågor, driver ekologiskt sunda och ansvarstagande verksamheter samt minskar resursanvändningen. Det är speciellt mål 5 och 7 i Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland som Green Key-programmet bidrar till att uppfylla. Mål 5 handlar om att skapa attraktionskraft för boende, besökare och företag. Ännu för bara några år sedan förknippades hållbar turism främst med lyxturism. Idag däremot ses hållbara resmål som en självklarhet – och miljö- och hållbarhetscertifierade anläggningar höjer därmed tydligt en destinations attraktionskraft. Mål 7 handlar om hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster. Green Key bidrar till detta genom att anläggningarna strävar till att vara både hållbara konsumenter och producenter. Att hållbarhetscertifieringar anses vara betydande för att Åland ska lyckas bli ett hållbart samhälle framgår t ex genom att hållbarhetscertifierade företag och offentliga aktörer är en av indikatorerna för mål 7.

Arbetet med Green Key utgår från definitionen av Åland som en hållbar och attraktiv besöksdestination. Definitionen togs fram inom projektet Hållbar destination under hösten 2018. Totalt deltog över 30 aktörer från turismsektorn och näringslivet i arbetet med att ta fram definitionen av Åland som en hållbar och attraktiv besöksdestination.

 

Även Blue Flag (som är Green Keys systercertifiering för gästhamnar) drivs av Visit Åland. Våren 2020 fick Åland sina fem första Blue Flag-gästhamnar. Mer information om Blue Flag finns här

 

POLICYN

Du hittar Green Keys alla policyn här. (Länk till den internationella hemsidan. Dokumenten är på engelska).