Nationellt restaurangstöd

Postat i Aktuellt, Kampanjerjuni 7, 2020 av josefin

Gottgörelse för verksamhetsbegränsningar

Beloppet av gottgörelsen fastställs enligt hur mycket företagets försäljning har minskat i april 2020 jämfört med den genomsnittliga försäljningen i april–maj 2019 eller i januari–februari 2020. Som referensperiod väljs automatiskt en period som är förmånligare för företaget.

Gottgörelsen är högst 15 procent av försäljningsminskningen och högst 500 000 euro.

Gottgörelsen betalas till företagen i form av en massutbetalning, i regel utan ansökan, på basis av de företagsspecifika mervärdesskatteuppgifter som fås från Skatteförvaltningen. Då förutsätts det inte att företagaren vidtar några egna åtgärder. Företag som inte kan inkluderas i massutbetalningarna beviljas gottgörelse på ansökan.

Gottgörelsen betalas i två poster till de företag som får gottgörelsen som massutbetalning. Den första posten betalas ut så snabbt som möjligt. Avsikten är att slutposten av gottgörelsen ska betalas i slutet av juni.

Beloppet av gottgörelsen påverkas inte av andra stöd som företaget får. En eventuell samordning av stöden bedöms separat.

Stöd för återanställning

Stödets belopp är 1 000 euro per arbetstagare. Stöd kan fås för högst det antal arbetstagare som i februari 2020 kalkylmässigt arbetade i företaget på heltid, inklusive arbete som skaffats som hyrd arbetskraft eller underleverans. På grund av EU:s regler om statligt stöd är stödbeloppet dock högst 800 000 euro för ett företag eller en koncern.

Stödet betalas för de arbetstagare till vilka företaget för tiden 1 juni–31 augusti 2020 betalar sammanlagt 2 500 euro i lön eller för arbete som skaffats som hyrd arbetskraft eller underleverans betalar 4 500 euro per arbetstagare till tjänsteleverantören.

Vid beviljandet av stöd för återanställning saknar det betydelse i vilken typ av anställningsförhållande arbetstagarna står till förplägnadsföretaget.

Stöd beviljas inte för lönekostnaderna för de arbetstagare för vilka något annat offentligt stöd har beviljats.
Stödet beviljas på ansökan. Ansökan betalas genast när utvecklings- och förvaltningscentret har fattat beslut om beviljande av stöd.

Mera information här.


Årsmöte 30.9

Postat i Aktuellt, Kampanjerjuni 5, 2020 av camilla

Visit Åland bjuder in till årsmöte onsdagen den 30 september. Vi hoppas att detta ska bli möjligt att genomföras på det vanliga sättet, annars kommer det att ordnas digitalt. Vi återkommer längre fram med mera information. 


INVIGNING PÅ KUMLINGE

Postat i Aktuellt, Kampanjer av camilla

På lördag 13.6 invigs Kumlinges vandringsstigar, KumlingeÅttan 12,5 km och Stangnäs-Sandvik 8 km. Stigarna är en del av Leaderprojektet Vandring på Åland. Utöver nya markeringsstolpar, rastbord, infoskyltar och digital information som ingått i projektet, har kommunen själva i samarbete med lokala byalag tagit fram nya informationsskyltar längs med stigarna. Ett gediget och beundransvärt arbete har lagts ner på ta fram texter och bilder till totalt 28 informationsskyltar. Visit Åland har bistått med koordination kring layout och tryck. Information på visitaland.com om stigarna läggs upp under kommande vecka.

HÄR  kan du läsa om invigningen.

På söndag 14.6 är alla välkomna att bekanta sig med Seglinge DiscGolfPark. Skyltning från korsningen mitt i byn.


FINSKA INFLUENCERS TILL ÅLAND

Postat i Aktuellt, Kampanjer av camilla

Efter riksregeringens beslut om att inrikesresande är tillåtet kunde Visit Åland på allvar börja bearbeta de influencers man diskuterat med under våren. Med kort varsel har ett tiotal olika finska influencers bokats in för besök på Åland. Deras fokus under vistelsen på Åland är bland annat outdoor-aktiviteter, exempelvis cykling, vandring, golf och discgolf.     

Har du frågor kring press och media, vänligen kontakta Björn Wennström, [email protected]


Sänkta avgifter i skärgårdstrafiken

Postat i Aktuellt, Kampanjer av camilla

Ålands landskapsregering beslutade i veckan att sänka biljettpriset för vissa fordon och vissa avgångar, dock inte bränsleturer och beställningsturer. Lägre biljettpriser gäller för förbetalda och förbokade avgångar från Hummelvik, Osnäs, Långnäs, Galtby under perioden 15.6-30.9. Samma period gäller även för Föglötrafiken och betalhamnen Svinö. Genom beslutet erbjuds -80% rabatt från ordinarie biljettpris på utvalda avgångar. 

Läs mera vad detta innebär av Ålands landskapsregeringens beslut.


Nytt projekt inom gastronomi och turism

Postat i Aktuellt, Kampanjerjuni 4, 2020 av camilla

Till enkäten

Åland Yrkesgymnasium inledde i april projektet Educating Professionals on Islands in GastroTourism i samarbete med Ösel och Gotland. Projektet riktar dig till elever, lärare och personer som arbetar med gastronomi och turism.

Projektet är ett samarbete mellan Ålands Yrkesgymnasium, Kuressaare Training Center på Ösel, Estland, och Gutegymnasiet på Gotland, Sverige. Tre öar, tre yrkesskolor och många gemensamma utmaningar – alla i Östersjön. 

Projektet är finansierat av ERDF, genom Central Baltic, och egna offentliga bidrag. Projektets totala budget är 325.726 €

Ålands Yrkesgymnasium är Lead Partner för projektet och projektledare är Erika Gustafsson. [email protected]

Visit Åland kommer att sitta med i projektets styrgrupp.

 

Målet med projektet är att höja nivån på kunskap inom branschen, detta genom att skapa en kurs på 10 ECT(motsvarar 10 kp) inom gastronomisk turism. Kursen ska finnas tillgänglig för både studerande och anställda inom branschen samt vara både flexibel och användbar. 

Grunden för examensdelen bestäms utgående från vad branschen önskar, personalens kunskap och utveckling ligger i fokus. För att samla information kommer intervjuer och frågeformulär att användas. Alla är välkomna att höra av sig med input!

Kunskap, hållbarhet, hemestra, samarbete och hur vi ska förlänga högsäsongen är några av de ämnen som vi hoppas kunna inkludera i kursen. 

 Att tänka på för restauranger inför öppning – info om plan som skall tas fram

Postat i Aktuellt, Kampanjermaj 30, 2020 av josefin

Vid återöppnade skall varje restaurang ha en plan för hur den egna verksamheten kontrolleras och hygienåtgärder följs upp. Visit Åland har på basen av tillgänglig information (på finska) under helgen översatt det mest väsentliga för hur en plan kunde komma att se ut i dokumentet Plan för egenkontroll i samband med öppning av restauranger 02062020.

Vänligen notera att Visit Ålands uppdaterade informationen finns tillgänglig per den 2 juni 2020 och att all officiell information vid tidpunkten för översättningen inte funnits tillgänglig på svenska. Sammanställningen är fritt översatt och fokus har legat på innehåll framom terminologi och formuleringar.

Syftet med översättningen är att ge våra åländska restauranger en inblick i vad som komma skall tills den officiella informationen finns tillgänglig på svenska. Då officiell information finns att tillgå uppdaterar eller ersätter vi sammanställningen med de officiella instruktionerna.

Övrig viktig information om vad man behöver tänka på angående personal finns här och om riskgrupper här.  

Du kan även läsa mera på landskapsregeringens förtydligande gällande regionförvaltningsverkets anvisningar HÄR. 


Instruktioner för hygienrutiner

Postat i Aktuellt, Kampanjermaj 29, 2020 av camilla

Uppdaterat 26 juni.

Turismen är viktig för Åland! Även under denna annorlunda tid vill vi välkomna besökare till Åland. 

Nu öppnas det åländska samhället upp igen sakta men säkert. För företagen innebär öppnande en anpassning till rådande hygieninstruktioner. Som ett stöd till de åländska företagen har Visit Åland, Ålands Näringsliv och Ålands Landskapsregering tagit fram nedanstående dokument gällande instruktioner för hygienrutiner.

Målsättningen med denna skrift är att ge information för att minimera risken för smittspridning och skapa en säker miljö både för besökare och personal.

Vi hoppas att denna information kan stödja näringslivet, hjälpa dig som företagare att vidta nödvändiga åtgärder och anpassningar för att skapa förtroende hos konsumenter genom vänliga och tydliga instruktioner för hygienrutiner som förhindrar en ökad smittspridning av Covid-19. Instruktionerna skall bidra till en god och ökad kommunikation mot såväl konsument som personal, som i längden stöder bilden om ett Åland som aktivt motarbetar en smittspridning. 

Vänligen observera att dokumentet är levande och kommer att revideras vartefter restriktionerna ändras. 

Hygieninstruktioner för turismbranschen23062020

I det här dokumentet finns underlag till den plan restauranger behöver då restaurangen gör upp en plan för återöppning. Vänligen notera att sammanställningen är fritt översatt från fiska på basen av den information som 30 maj 2020 finns tillgänglig.  Underlag till plan för egenkontroll av restaurangverksamhet reviderad 23 juni 2020.Plan för egenkontroll i samband med öppning av restauranger 23062020

__________________________________________________________________________________________________________

Tänk på detta!

Varje företag behöver en plan med anledning av Covid-19. Planen bör innehålla information om vilka åtgärder som vidtagits samt på vilket sätt företaget arbetar för att hindra en smittspridning. 

Det är också viktigt att både kunder och personal informeras om vilka åtgärder som gjorts (t.ex. utökade rengöringsrutiner). Kom ihåg att informera kund och personal hur dessa förväntas agera. Tydlig information ger trygghet!

I dokumentet tas följande moment upp:

ALLMÄNNA RIKTLINJER

 • Fysisk distans och säkerhetsavstånd
 • Bemötande 
 • Anvisningar till personal
 • Information till kund
 • Städning

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGA RUM OCH ANLÄGGNINGAR

 • Matservering / kafe/ restaurang
 • Butik
 • Logi
 • Rederi/resor
 • Mötes-och konferensanläggningar
 • Event

VIKTIGA KONTAKTUPPGIFTER


Restaurangstöd fastslaget av riksdagen och sökas från 5 juni

Postat i Aktuellt, Kampanjermaj 27, 2020 av Björn

Finlands riksdag har nu godkänt restaurangstödet till restaurang- och kaféverksamheter. Trots diskussioner kring det blev det ingen höjning av de totala beloppen, men däremot tog riksdagen med i sitt beslut att jämförelseperioden får vara antingen januari-februari 2020 eller april-maj 2019. På det här sättet sammanfaller referensperioden mer exakt med den årstid som de begränsande åtgärderna nu avser.

Som tidigare har rapporterats så kommer dessa stöd att skötas på två olika sätt: Den ena stödformen går ut på att kompensera för förlorad omsättning den andra stödformen fördelas för att möjliggöra för restauranger att återanställa personal.

Totalt har 123 miljoner euro reserverats av riksregeringen för stöd till restaurangerna och detta stöd gäller även Åland. Av de 123 miljonerna fördelas 83 miljoner som kompensation för förlorad omsättning och 40 miljoner som sysselsättningsstöd. 

Det statliga restaurangstödet kan sökas från och med den 5 juni. För mer information och hur du går tillväga, gå in på länken HÄR.